Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Przewodnicząca — Wiktoria Budzyńska
 Zastępca — Wiktoria Magdziak
Skarbnik — Milena Farion

Opiekun samorządu: Jolanta Budzyńska

           Aktywny Samorząd Uczniowski jest w szkole ważnym elementem wychowania młodzieży. Udział w życiu publicznym to gwarant demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Działalność SU w naszej szkole to praca zespołowa opiekunów i dużej części społeczności uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole należy:

 • Współdziałanie z innymi organami szkoły takimi jak Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki;
 • Przedstawianie władzom szkoły, dyrekcji i nauczycielom opinii i potrzeb młodzieży;
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych, udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.
 • Dbanie o dobre imię i cześć szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego dyrektorowi szkoły, członkom rady pedagogicznej lub rzecznikowi praw ucznia;
 • Bardzo ważnym zadaniem SU jest udział w organizowanych akcjach charytatywnych: Góra grosza, Orkiestra świątecznej pomocy, Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
 • Organizowanie zabaw dla uczniów: Andrzejki, Choinka, Bal gimnazjalny.
 • Bardzo ważne jest organizowanie Dni otwartych Szkoły w których uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych naszej gminy;
 • Samorząd uczniowski wydaje gazetkę szkolną pt „Czarny kleks” w której porusza tematy związane z pracą szkoły i problemami uczniów;
 • W pracy samorządu bardzo ważny jest udział młodzież w wyjazdach do redakcji tygodników lokalnych w Zamościu gdzie uczniowie poznają  tajniki pracy w zawodzie;
 • Członkowie samorządu uczniowskiego samodzielnie próbowali już pracy w zawodzie redaktora- prowadzili audycje radiowe w Katolickim Radio Zamość.
 • Samorząd uczniowski organizuje imprezy sportowe i kulturalne: Dzień sportu; Dzień Dziecka;
 • Bierze udział w  realizowanych przez szkołę projektach : Bezpieczna szkoła, Trzymaj formę, Szkoła bez przemocy itp.
 • Zadanie SU jest też troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 • Samorząd Uczniowski współpracuje  z takimi instytucjami jak: Dom Kultury, Dom Opieki Społecznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej: uczniowie uczestniczyli w prawyborach do parlamentu, prezydenckich, referendum do Unii Europejskiej.

Tradycją szkoły jest udział Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego w gminnych obchodach uroczystości państwowych tj. Trzeci Maja, 11 listopada w których to uczestniczą we mszy św. i składają wraz z dyrekcją kwiaty pod pomnikami pamięci.