Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

 W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu

 „ Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Projekt realizowany jest przez Gminę Szczebrzeszyn. Celem głównym projektu jest podniesienie kształcenia ogólnego w szkołach poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów oraz  kursów zawodowych dla nauczycieli. W ramach tego projektu uczniowie szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, a nasza szkoła wzbogaci się w pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotów przyrodniczych niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć. 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO                      

Uczniowie Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie wszystkich sprawności językowych oraz przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w  ytuacjach życiowych. Kluczowe jest rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów autentycznych, jak również umiejętność współdziałania w grupie. Celem zajęć jest też uzupełnienie wiadomości oraz ćwiczenie umiejętności sprawiających uczniom najwięcej trudności. Doskonalone są wszystkie sprawności językowe. Podczas zajęć prezentowane  są efektywne metody i techniki pracy ułatwiające uczenie się języka obcego. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne materiały dydaktyczne tj. tablica interaktywna, podręczniki do nauczania gramatyki, nagrania magnetofonowe i video, słowniki, fiszki, plansze, plakaty, gry dydaktyczne. Praca na zajęciach uczy budowania  pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości.

ZAJĘCIA Z BIOLOGII  (METODA EKSPERYMENTU)

Podczas zajęć z biologii realizowane są cele edukacyjne: zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie zainteresowań biologicznych, wzmacnianie prozdrowotnych i proekologicznych postaw uczniów. Zajęcia mają zachęcać uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, wzbogacać wiedzę na temat różnorodności świata żywego. Celem zajęć jest też uzupełnienie wiadomości oraz ćwiczenie umiejętności sprawiających uczniom najwięcej trudności. Podczas zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, pracy z mikroskopem, obserwacji uczniowie kształcą postawę badawczą, są wdrażani do samokształcenia i samodzielnego poznawania świata żywego.

 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”. Głównym celem zajęć jest uzupełnienie wiadomości i umiejętności z różnych zagadnień matematycznych oraz pomoc w lepszym przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego. W trakcie zajęć stosowane są różne metody pracy, wskazywana jest przydatność wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone są  z wykorzystaniem indywidualizacji pracy z uczniem i umożliwiają opanowanie zagadnień sprawiających największe trudności. Dużą pomocą w prowadzeniu zajęć są pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach tego projektu

ZAJĘCIA Z CHEMII

Podczas zajęć z chemii realizowane są cele edukacyjne: zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie zainteresowań chemicznych.Celem zajęć jest też uzupełnienie wiadomości oraz ćwiczenie umiejętności sprawiających uczniom najwięcej trudności