Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie informuje,
że w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami - wywiadówka.
 

 

 

Terminarz spotkań rodziców z nauczycielami

 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 


Zapraszamy rodziców na „Zajęcia otwarte” w pierwszy wtorek lub środę każdego miesiąca.

 


 

Informujemy wszystkich rodziców, że w sprawach dydaktycznych i wychowawczych można kontaktować się na bieżąco podczas dyżurów nauczycieli.

Dyżury nauczycieli

 


Informacja dla rodzica

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432) informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/19 są:

  1. Dni w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum –

                           10 kwietnia 2019

                         11 kwietnia 2019

                        12 kwietnia 2019

     2.Inne dni uzasadnione organizacją pracy szkoły i potrzebami społeczności lokalnej:

                       - 02 listopada 2018

                         - 02 stycznia 2019

                         - 29 kwietnia 2019

                        - 30 kwietnia 2019

                         - 02 maja 2019

Jednocześnie informujemy, że w wymienionych dniach w szkole organizowane będą zajęcia wychowawczo- opiekuńcze dla uczniów.

 


 

Informacja dla rodziców

Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2014r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr. 478).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 września 2014r.  szkoła   jest zobowiązana zorganizować na życzenie rodziców w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii, a także naukę etyki. Na życzenie rodzica/ prawnego opiekuna uczeń może uczęszczać na religię, etykę, bądź na oba przedmioty jednocześnie.

Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w szkole. W przypadku zmiany decyzji deklarację należy złożyć ponownie. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego złożenia oświadczenia.