Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

   W ramach programu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto” piętnaścioro uczniów naszego gimnazjum rozpoczęło 23 stycznia realizację projektu Fundacji Europejski Rozwój Wsi i Rolnictwa.

Gimnazjaliści poznają zasady rządzące rynkiem pracy, sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw oraz korzyści, jakie płyną z oszczędzania. W formie gier i zabaw edukacyjnych młodzież przyswaja pojęcia ekonomiczne (rynek, popyt, podaż, cena równowagi, konkurencja, przedsiębiorczość, rynek pracy), definiuje cechy osoby przedsiębiorczej oraz uczy się rozpoznawać swoje kompetencje i ich przydatność w kontekście przyszłej pracy zawodowej.

W czasie warsztatów uczniowie kształtowali także zdolności negocjacyjne i umiejętność współpracy, a także obliczali wynagrodzenie brutto i netto.

Koordynatorkami projektu są: pani Agata Malec – nauczycielka historii i wos oraz pani Monika Marczewska - studentka ekonomii UMCS w Lublinie.

 

 Kolejnego dzień projektu -  moduł II: AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA

           Uczniowie poznali warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby założyć firmę. W ramach ćwiczeń poznawali zasady tworzenia biznesplanu oraz zakładali wirtualne firmy produkujące zabawki i książki. Gimnazjaliści uświadamiali sobie korzyści i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. W czasie zajęć posługiwali się terminologią ekonomiczną: przychody, koszty, zysk, biznesplan, wydajność. Inną wymierną wartością realizacji programu przez młodzież było rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz współpraca w grupie.

 

Kolejny dzień projektu – moduł III: PIENIĄDZE I BANKOWOŚĆ

     Tym razem uczniowie poznali zadania banku komercyjnego oraz najważniejszych produktów bankowych. W czasie warsztatów posługiwali się pojęciami ekonomicznymi: barter, pieniądz, pieniądz elektroniczny, bank, depozyt, kredyt. Uświadomili sobie korzyści z usług bankowych oraz rolę banku centralnego w gospodarce. Co ważne, gimnazjaliści kształtowali umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych oraz postawy odpowiedzialności za własne wybory.

Kolejny dzień projektu – moduł IV: INWESTOWANIE I OSZCZĘDZANIE

     Młodzież poznawała produkty bankowe dla oszczędzających. Wskazywano korzyści wynikające z oszczędzania w banku. Uczniowie posługiwali się pojęciami ekonomicznymi: budżet, nadwyżka, deficyt, oszczędzanie i inwestowanie.

Kolejny dzień projektu – moduł V: WIZYTA W BANKU KOMERCYJNYM PKO SA II ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORAZ U PRZEDSIĘBIORCY.

    Dzięki wizycie w banku uczniowie poznali historię bankowości, systemy bankowe w Polsce, zadania banków komercyjnych, rozwój usług mobilnych w bankowości, praktyczne zastosowanie i funkcje aplikacji mobilnej PeoPay, co to jest i na czym polega płatność zbliżeniowa HCE. Gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia skarbiec banku. Uczniom zostały zaprezentowane sposoby identyfikowania autentyczności banknotów oraz wzór nowego banknotu (500 zł), który znajdzie się wkrótce w obiegu.

Dla młodzieży został przygotowany też quiz wiedzy o bankowości. Uczniowie, którzy nie popełnili żadnego błędu, otrzymali nagrody. Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu edukacyjnym poświęconym rozwojowi bankowości w Polsce i nowoczesnym formom płatności.

Kolejnym etapem realizacji projektu była wizyta u lokalnego przedsiębiorcy, zajmującego się skupem zbóż. W trakcie wizyty młodzież miała możliwość poznania mechanizmów rynkowych mających zastosowanie w tego typu działalności.

ZAKOŃCZENIE I ETAPU PROJEKTU

Na tym zakończył się I etap realizacji projektu ekonomicznego„ Na Własne Konto”.

Kolejny etap realizacji projektu rozpocznie się wraz z początkiem drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 i trwać będzie przez najbliższe dwa miesiące( luty – marzec). Tym razem przed uczniami postawione zostanie zadanie polegające na opracowaniu modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności.