Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie

Innowacje programowo – metodyczne realizowane od 16.02.2015 – 30.06.2016r.    

1.Młody Fizyk.

          

           Programem innowacyjnym objęta jest młodzież gimnazjum z klas II i III. Innowacja zawiera wszystkie treści znajdujące się w podstawie programowej z fizyki dla III etapu edukacyjnego. Podstawą jest program nauczania fizyki Wydawnictwa Operon.

           Celem ogólnym innowacji jest aktywizacja uczniów do nauki przez zastosowanie edukacyjnych programów komputerowych,wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno - wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, rozwój pasji badawczych, wsparcie i pomoc uczniom mającym trudności. Uczestnictwo  w zajęciach ma pomóc uczniom lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, jak też do udziału w konkursach.  Realizatorem innowacji jest nauczyciel fizyki pani Anna Wróbel.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się,

- rozwijanie umiejętności planowania swojej pracy,

- rozwijanie poczucia własnej wartości,

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania,

- kształtowanie pożądanych postaw jak: umiejętność koncentracji, wytrwałość w

  przezwyciężaniu trudności,

- wyrabianie postawy badawczej,

- stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy,

- organizowanie pracy własnej i innych, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki,

- racjonalne gospodarowanie czasem,

- argumentowanie i obrona własnego zdania,

- skuteczne porozumiewanie się, prezentacja własnego punktu widzenia,

- uczeń zna i stosuje podstawowe terminy fizyczne,

- samodzielnie planuje i przeprowadza doświadczenia,

- wyciąga wnioski na podstawie prowadzonych obserwacji.

           Uczniowie w ramach zajęć przygotowują pokazy doświadczeń fizycznych dla szóstoklasistów oraz uczestniczą w pokazach fizyczno - chemicznych zorganizowanych przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (25.09.2014). Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację  dobranych, ciekawych doświadczeń. Uczniowie mogą nie tylko zobaczyć eksperymenty, ale również wziąć udział w niektórych z nich. Program pokazów fizycznych w tym roku dotyczył następujących tematów: prąd elektryczny, promieniotwórczość, fizyka latania, światło i oko.

 

 

 

 

 

2„ Z tradycją za pan brat, z kulturą pod rękę, z historią w przyszłość”

„Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie”.  

                                            Zbigniew Herbert

Tradycja, kultura, historia i przyszłość to słowa-klucze określające obszar edukacyjno-wychowawczy innowacji programowo – metodycznej „Z tradycją za pan brat, z kulturą pod rękę, z historią w przyszłość”. Autorką i głównym koordynatorem działań jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie – pani Agata Malec.

Cele ogólne innowacji:

a. Wyposażenie ucznia w podstawowy zasób wiedzy historycznej o własnej miejscowości, regionie i ich związkach z kulturą narodową;

b. Rozwijanie osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go rzeczywistość  kulturową i przyrodniczą;

c. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, ojczyzny;

d. Rozwijanie wśród młodzieży poczucia przynależności ze środowiskiem lokalnym i regionalnym;

e. Budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń;

f. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

Cele szczegółowe:

           Uczniowie:

- znają historię i kulturę regionu;

- potrafią wymienić, rozpoznać i opisać zabytki „ małej ojczyzny”;

- znają historię i miejsca pamięci patrona szkoły „ Dzieci Zamojszczyzny”;

- znają historię Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej;

- wiedzą, jakie znaczenie ma region w historii Polski;

- wiedzą i rozumieją, jakie było zaangażowanie mieszkańców w walki narodowo – wyzwoleńcze;

- znają tradycje, zwyczaje i obrzędy regionu;

- znają sylwetki wybitnych postaci regionu i ich wpływ na dzieje ludzkości;

- znają najbliższe środowisko i specyfikę swojego regionu;

Poprzez realizację celów uczniowie Gimnazjum w Bodaczowie uzupełniają wiedzę historyczną na temat swych miejscowości i pogłębiają szacunek dla dokonań minionych pokoleń. Wymiernym efektem dokonań młodzieży jest stworzenie „Szkolnej Izby Pamięci”, w której prezentowane są eksponaty z różnych okresów i środowisk. Dzięki staraniom gimnazjalistów zgromadzono już kilkadziesiąt zabytkowych przedmiotów, stanowiących historyczne świadectwo kultury i tradycji Bodaczowa

 

.